โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ปี 2528-2551

ปี

    โครงการวิจัย

ผู้ทำวิจัย

บทคัดย่อ

2528

1. พัฒนาการของญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ค.ศ. 1981-1984   

  ผศ.บัญญัติ สุรการวิทย์

บทคัดย่อ

2. พัฒนาการของจีนศึกษาในประเทศไทย  ค.ศ. 1970-1984 

  รศ.ดร.จุลชีพ  ชินวรรโณ

บทคัดย่อ

3.พัฒนาการของเกาหลีศึกษาในประเทศไทย ค.ศ. 1970-1984

  รศ.อรทัย ศรีสันติสุข

บทคัดย่อ

2529

 

 

1. ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น : ด้านการเมือง

  รศ.ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์

บทคัดย่อ

2.ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น : ด้านเศรษฐกิจ

  ผศ.บัญญัติ สุรการวิทย์

 

3. ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น : ด้านสังคมและวัฒนธรรม

  ผศ.ยุพา คลังสุวรรณ

 

4. บทบาทของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ

 

5. ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น : ด้านสื่อสารมวลชน

  รศ.อรทัย ศรีสันติสุข

 

6. ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เกาหลี อดีต ปัจจุบัน อนาคต

  รศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร

 

2530

1.การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและแนวทางของการพัฒนาชนบทแห่งชาติในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี

  รศ. ชอบ เข็มกลัด

บทคัดย่อ

2. ภาษาญี่ปุ่นกับความต้องการของสังคมไทยปัจจุบัน

  รศ.วรินทร วูวงศ์

บทคัดย่อ

3. ระบบกฎหมายของเกาหลี

  รศ.สุธีร์ ศุภนิตย์ป

บทคัดย่อ

4. การพัฒนาชนบทในสาธารณรัฐประชาชนจีน

  รศ.วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

 

5. ความสัมพันธ์ไทย-จีน : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

  รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ

 

2531

1 วัฒนธรรมด้านการอบรมเลี้ยงดูเด็กในสังคมเกาหลี

  รศ.เกศินี วิฑูรชาติ

บทคัดย่อ

2. ระบบการศึกษาของประเทศเกาหลีเหนือ

  ผศ.กมลา แสงสีทอง

บทคัดย่อ

3. กฎหมายรัฐธรรมนูญของเกาหลี

  รศ.สุธีร์ ศุภนิตย์

บทคัดย่อ

2532

 

 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน

  รศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร

 

2. การศึกษาระดับอุดมศึกษาประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

  รศ.อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง

 
3.การสร้างเด็กโดยผ่านขบวนการศึกษาต่างวัฒนธรรม  รศ.วรินทร  วูวงศ์ บทคัดย่อ

4.อิทธิพลวัฒนธรรมจีนที่มีต่อไทย

  นางสาวยุพิน  คล้ายมนต์

บทคัดย่อ

2533

1. นโยบายสี่ทันสมัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน : บทเรียนและแนวโน้ม

  รศ.วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

บทคัดย่อ

2. การลงทุนของไต้หวันในประเทศไทย

  ผศ.ดร.อัจราวรรณ งามญาณ

บทคัดย่อ

3. การลงทุนของเกาหลีใต้ในประเทศไทย

  ผศ.ดร.พิษณุ สุนทรารักษ์

 

4. ความก้าวหน้าทางการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่น

  รศ.อรทัย ศรีสันติสุข

บทคัดย่อ

2534

1. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน : แนวโน้มและปัญหา

  รศ.วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

บทคัดย่อ

2. การไหลเวียนของข่าวสารระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีไทยและญี่ปุ่น

  รศ.ไว จามรมาน

บทคัดย่อ

3. บทบาทของญี่ปุ่นต่อโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก

  นายวิเชียร อินทะสี

บทคัดย่อ

4. ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างเกาหลีกับไทย

  นางศิริน้อย นิภานันท์

 

2535

1. ทัศนคติของนักธุรกิจเกาหลี : การค้าการลงทุนในประเทศไทย

  ผศ.เกศินี วิฑูรชาติ

บทคัดย่อ

2. ระบบภาษีของญี่ปุ่น (เน้นConsumtion’tex)

  รศ.ไว จามรมาน

บทคัดย่อ

3. การปฏิรูประบบเศรษฐกิจจีนสมัยเติ้งเสี่ยวผิง : บทเรียนและข้อสรุป

  รศ.วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

บทคัดย่อ

4. นโยบายต่างประเทศของจีน : กลุ่มประเทศอินโดจีน

  รศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร

บทคัดย่อ

5. นโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นในเอเชีย (ช่วงไคฟุ)

  ผศ.ยุพา คลังสุวรรณ

บทคัดย่อ

6. ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวเกาหลี

  อ.เรือโทนภดล ชาติประเสริฐ

บทคัดย่อ

2536

1. หมู่บ้านจัดสรรชาวญี่ปุ่น (บริษัทจัดสรรและคนญี่ปุ่นในประเทศไทย)

  อ.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์

บทคัดย่อ

2. เกาหลีใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง    

  ผศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี

บทคัดย่อ

3. ความขัดแย้งระหว่างจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  รศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร

บทคัดย่อ

2537

1. คลังข้อมูลและสารนิเทศเอเชียตะวันออก

  น.ส.ยุพิน คล้ายมนต์

บทคัดย่อ

2. สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย

  อ.ชลดา โกพัฒตา

 

3. บทบาททางเศรษฐกิจจีนในอาเซียน

  ผศ.นิรมล สุธรรมกิจ

บทคัดย่อ

4. บทบาททางเศรษฐกิจเกาหลีในอาเซียน

  ผศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี

บทคัดย่อ

5. ลัทธิความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนในประเทศไทย

  รศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร

บทคัดย่อ

6. การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างภาษาจีนและภาษาไทย

  นางสาวยุพิน คล้ายมนต์

บทคัดย่อ

7. บทบาทของสื่อมวลชนต่อการพัฒนาประเทศเกาหลี

  นายสุทิน สายสงวน

บทคัดย่อ

8. ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย-จีนและญี่ปุ่น

  นายสุทิน สายสงวน

บทคัดย่อ

2538

1. คลังข้อมูลและสารนิเทศเอเชียตะวันออก

  รศ.ไว จามรมาน

บทคัดย่อ

2. การลงทุนโดยตรงระหว่างไทย-จีนและญี่ปุ่น

  รศ.วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

บทคัดย่อ

3. พัฒนาการคำจีนที่มีในภาษาไทย

  นางสาวยุพิน คล้ายมนต์

บทคัดย่อ

4. กลยุทธการตลาดระหว่างประเทศของเกาหลีใต้

  อ.หงษ์ฟ้า แสงธนาพฤกษ์

บทคัดย่อ

5. นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมเกาหลีใต้เปรียบเทียบกับไทย

  อ.หงษ์ฟ้า แสงธนาพฤกษ์

บทคัดย่อ
6. นโยบายการเกษตรของญี่ปุ่นหลัง “GATT”   อ.นงนุช สุนทรชวกานต์  

7. การเกษตรของญี่ปุ่นภายใต้ WTO  

  ดร.ปัทมาวดี  ซูซูกิ

บทคัดย่อ

2539

1. ญี่ปุ่นกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและประชากร :  กรณีศึกษาสังคมที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

  ผศ.วุฒิสาร  ตันไชย

บทคัดย่อ

2. กรณีศึกษายุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนต่างประเทศของประเทศเกาหลีใต้

  รศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร

 

3. บทบาทของจีนในเอเชียแปซิฟิกในศตวรรษที่ 21

  รศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร

บทคัดย่อ
4. การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการทำงานกับเด็กติดเชื้อป่วยเป็นเอดส์และครอบครัวในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย   รศ.วันทนีย์ วาสิกะสิน บทคัดย่อ

5.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศญี่ปุ่น :การศึกษาด้านนโยบาย  และมาตรการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  อ.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ

 

2540

1. การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  รศ.สีดา สอนศรี

บทคัดย่อ

2.  การปฏิรูปการเมืองในเกาหลี

  รศ.ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์

 

3. การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกลุ่ม

   ประเทศอาเซียน

  นางประไพพรรณ จารุทวี

บทคัดย่อ

4. แนวโน้มญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย

  รศ.สีดา สอนศรี

 

5. การลงทุนโดยตรงของออสเตรเลียในประเทศไทย

  อ. นิรมล สุธรรมกิจ

บทคัดย่อ

6. แนวโน้มญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย

  รศ.สีดา สอนศรี

 

7. การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารและจดหมายข่าวฯที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

  นางสาววรรณา โตพิบูลย์พงศ์

บทคัดย่อ

2541

 

1.การปรับตัวทางสังคมเศรษฐกิจของประเทศไทยในองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่ง เอเชียแปซิฟิก (APEC)

  รศ.ดร.เมธี ครองแก้ว

 

บทคัดย่อ

2.ประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนในโครงการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของญี่ปุ่น

  รศ.ดร.มาริสา พงษ์ธนยนตกิจ

บทคัดย่อ

2542

1. การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในประเทศไทยและประเทศเกาหลี

  รศ.วันทนีย์ วาสิกะสิน

บทคัดย่อ

2. นโยบายรวมเกาหลี : พัฒนาการและแนวโน้มในทางปฏิบัติ

  นายวิเชียร อินทะสี

บทคัดย่อ

3. การศึกษาเปรียบเทียบการย้ายถิ่นของแรงงานระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

  นายสุทิน สายสงวน

บทคัดย่อ

2543

1.ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีต่อนักธุรกิจคนไทยเชื้อสายจีน

  อาจารย์ศุภลักษณ์  พรกุลวัฒน์

บทคัดย่อ

2. คลังข้อมูลและสารนิเทศเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกในประเทศไทย

  ผศ.ยุพา คลังสุวรรณ

 

3. การแพร่กระจายของอาวุธที่มีอานุภาพในการทำลายล้างสูงในเอเชีย

  นายวิเชียร อินทะสี

 

4. ปัญหาแรงงานข้ามชาติ : การศึกษาเปรียบเทียบแรงงานไทยกับ แรงงานเกาหลีในประเทศญี่ปุ่น

  นายสุทิน สายสงวน

 

2544

1.การศึกษาการปรับเปลี่ยนเป็นสังคมผู้ผลิตในบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมร่วมกัน  ระหว่าง กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงผ่านการสร้างเส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมระหว่าง พม่า ไทย   ลาว และ เวียดนาม

  รศ.ไว จามรมาน

บทคัดย่อ

2.ระบบสารสนเทศเพื่อค้นหาวิสาหกิจที่เหมาะสมภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม  วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในคาบสมุทรอินโดจีน

  รศ.ไว จามรมาน

บทคัดย่อ

3.โครงการศึกษาเรื่องความช่วยเหลือต่างประเทศใหม่ของญี่ปุ่นต่อเอเชียในทศวรรษที่ 2000

  ผศ.ยุพา คลังสุวรรณ

บทคัดย่อ

4. พรรคการเมืองและการเลือกตั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :    ศึกษาเฉพาะประเทศ  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย

  รศ.สีดา สอนศรี

บทคัดย่อ

5.อาเซียนในศตวรรษที่ 21

  รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

 

6.กระบวนการปรับความสัมพันธ์สู่ขั้นปกติระหว่างสหรัฐอเมริกา กับเกาหลีเหนือ

  นายวิเชียร อินทะสี

บทคัดย่อ

2545

1.การเลือกตั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:ศึกษา เฉพาะประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์     และไทย

  รศ.สีดา สอนศรี

บทคัดย่อ

2.ผลกระทบจากความปรองดองระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

  นายวิเชียร อินทะสี

บทคัดย่อ

3. นโยบายการรวมประเทศของจีนและไต้หวัน

  นายวิเชียร อินทะสี

บทคัดย่อ

4.การศึกษาเพื่อหารูปแบบการแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยแบบองค์รวมโดยใช้สหวิชา:กรณีศึกษาใน 6 ประเทศของอาเซียน

  ผศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา

บทคัดย่อ

5. กลุ่มเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก

  รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

บทคัดย่อ

6.โครงการศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม  ยุทธศาสตร์ใน 

   กลุ่มประเทศอินโดจีน

  รศ.ไว จามรมาน

 

2546

1.มิติใหม่ความสัมพันธ์ไทย-จีนในเวทีเศรษฐกิจการค้าโลก: หลังจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO  (New Dimensions of Sino-Thai Economic Relations: After China’s   WTO Entry) อาจารย์อักษรศรี พานิชสาส์น บทคัดย่อ

2547

1. วิกฤติและกระบวนการแก้ไขปัญหาของไทยภายใต้กรอบความสัมพันธ์และความช่วยเหลือจากญี่ปุ่น

  รศ.ยุพา  คลังสุวรรณ

บทคัดย่อ

2548

 

 

 

 

 

 

1. วัฒนธรรมผู้ประกอบการไทยและเวียดนามกับการปรับตัวในโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจใน

     ศตวรรษที่ 21

  รศ.หงษ์ฟ้า  ทรัพย์บุญเรือง

 

2. ความสัมพันธ์ไทย-จีน : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

  รศ.ดร.จุลชีพ   ชินวรรโณ

 

3. กลยุทธ์ความช่วยเหลือทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น :

    บทบาทใหม่ต่อการพัฒนาศักยภาพ SME ไทย

  รศ.หงษ์ฟ้า  ทรัพย์บุญเรือง

 

4. โครงการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรของกระทรวงเศรษฐกิจ

    ในกลุ่มประเทศในภูมิภาคอินโดจีน

  รศ.ไว  จามรมาน

 

5. ศึกษาเปรียบเทียบระบบการส่งเสริมการเกษตรระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

  ผศ.ดร.สมชาย  ชคตระการ

 

6. โครงสร้างทางสังคมที่เอื้ออุบัติภัย :กรณีอุบัติเหตุเครื่องกำเนิดนิวเคลียร์

     ณ เมืองโตไคมูระ

  นายสุทิน สายสงวน

 

7. กรศึกษาระบบสารสนเทศและบริการฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น : กรณี   

     ศึกษาการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  นางสาวยุพิน คล้ายมนต์

 

2549

1. การศึกษาเปรียบเทียบการสร้างชุมชนเข้มแข็งในไทยและญี่ปุ่น    

  ผศ.ดร.ศิริพร  วัชชวัลคุ

บทคัดย่อ

2. การสมรรถนะในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลังจากข้อตกลงเขตเศรษฐกิจเสรี และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการผลิตในเอเชีย     

  รศ.ไว  จามรมาน และคณะ

 

 

3. ประชาคมเอเชียตะวันออก : ข้อเสนอการทำ road map        

  รศ.ดร.ประภัสสร์  เทพชาตรี

บทคัดย่อ

4. ศึกษาเปรียบเทียบระบบการจัดการศึกษาด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น           

  รศ.ดร.สมชาย  ชคตระการ

 
2550
 
1. การเปรียบเทียบเชาวน์ในการแก้ปัญหา (AQ)  และเชาวน์อารมณ์ (EQ) ระหว่างนักธุรกิจเชื้อสายจีนในประเทศไทยกับนักธุรกิจเชื้อสายจีนในประเทศจีน           ผศ.ธีระศักดิ์  กำบรรณารักษ์
  และคณะ
บทคัดย่อ
2. ความช่วยเหลือต่างประเทศกับการสนับสนุน  การพัฒนาที่ยั่งยืน : รณีศึกษาความช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนาในระดับรากหญ้าของญี่ปุ่นในประเทศไทย    ผศ.ดร.ศิริพร  วัชชวัลคุ บทคัดย่อ
3. ระบบความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก   ในยุคหลัง-หลังสงครามเย็น: ข้อเสนอการปรับนโยบายของไทย     รศ.สีดา สอนศรีและคณะ บทคัดย่อ
2551
 
 
 
 
 
1.  การสำรวจข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคนชายขอบ เปรียบเทียบคนจน เมืองในประเทศเกาหลีและประเทศไทย    ผศ.ดร.เดชา  สังขวรรณ  บทคัดย่อ
2.  ศึกษาเปรียบเทียบยุทธศาสตร์และกระบวนการแห่งความสัมฤทธิ์ผลในการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น  รศ.ดร.สมชาย  ชคตระการ
 นางภาณี  รูปสม
บทคัดย่อ
3.  ยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : จากยุคหลังสงครามเย็นสู่ยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย  รศ.ดร.ประภัสสร์   เทพชาตรี บทคัดย่อ
4.  การจัดการสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   รศ.สีดา  สอนศรี   

 

2552 1.  การจัดการสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น และ เกาหลี แนวทางสำหรับประเทศไทย : ศึกษากรณีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน รศ.ดร.กำพล  รุจิวิชชญ์
2.  การศึกษามูลเหตุ รูปแบบ และการแก้ไขการคอรัปชั่นในเกาหลีใต้ จีน และญี่ปุ่น  ศ.ดร.สุรชัย  ศิริไกร
ดร.วิเชียร  อินทะสี
นางสาวยุพิน  คล้ายมนต์
ดร.วรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์
นายวทัญญู  ใจบริสุทธิ์
3.  ชุมชนฟิลิปปินส์ในประเทศไทย รศ.สีดา  สอนศรี
2554 1.  การสมรสข้ามวัฒนธรรมระหว่างคนไทยผู้ย้ายถิ่นกับคนต่างด้าว นายสุทิน   สายสงวน
2555 1.  การศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างไทยกับกัมพูชาในบริเวณชุมชนชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรี
 
นางสาวอำพา  แก้วกำกง

หน่วยสนับสนุนวิจัย  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121  โทร. 0-2564-5000-3 ต่อ 410     โทรสาร. 0-2564-4888  e-mail: prasia.tu@gmail.com, www.asia.tu.ac.th