แนะนำโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารคณะกรรมการ           ฝ่ายวิจัยสำนักงานเลขานุการติดต่อ ContactEng
ศูนย์จีนศึกษา
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
ศูนย์เกาหลีศึกษา 
ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

 Language Teaching Program


สมัครเรียน ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี และจีน

งานประกันคุณภาพ
ควบคุมภายใน
คำรับรองปฏิบัติราชการ

จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
จรรยาบรรณนักวิจัย
จรรยาบรรณบุคลากรและอาจารย์ มธ.
บันทึก54 จิตวิญญานความเป็นธรรมศาสตร์
การจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Live    TU

หน่วยงานภูมิภาคศึกษาและมหาวิทยาลัย

 บริการอาคารสถานที่

ข่าวรับสมัครงาน
 สถาบันเอเชียฯ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา   ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 9 พ.ค.57
>>>ข่าวสมัครงานเพิ่มเติม  หลักเกณฑ์และดาวน์โหลดใบสมัคร
จัดซื้อ/จัดจ้าง/ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน 1 รายการ
 ประกาศราคากลาง โครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์  2 รายการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 ระบบลาออนไลน์

บันทึกกิจกรรม
19 มี.ค.57 ศูนย์จีนศึกษา สัมมนา  เรื่อง“ยุทธศาสตร์จีน- สหรัฐอเมริกา: สีจิ้นผิง ปะทะ โอบามา"
17 มี.ค.57 สถาบันเอเชียฯ จัด Round Table “Understanding the New Chinese Leadership and Their Domestic and Foreign Policy Agenda”
7 มี.ค.57 ศูนย์จีนศึกษา จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “เหตุเกิดในราชวงศ์ถัง"
19 ก.พ.-5 มี.ค.57  โครงการสอนภาษาจัดอบรมหลักสูตร ระยะสั้น  "Thai Language and Cultural Immersion Program in Thailand" ให้กับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสอนภาษาเอเชียตะวันออกขยายเวลารับสมัครเรียนภาษา ญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาจีน ถึง  7 พ.ย. 56
 เจแปนฟาวน์เดชั่น เปิดอบรมภาษาญี่ปุ่น ที่ศูนย์คันไซ สำหรับ นักวิจัย บรรณารักษ์และ นักศึกษาปริญญาโท เปิดสอนปีะ 2 ช่วง 
 โครงการสอนภาษาเอเชียตะวันออก เปิดโครงการพิเศษเรียนแบบ ส่วนตัว หรือกลุ่มเล็ก (Private Course) ภาษาญี่ปุ่น จีน และเกาหลี รวดเร็ว เข้าใจง่าย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นใป
ข่าวบุคลากร
 การกรอกข้อมูลเพื่อการหักลดหย่อนภาษีของบุคลากร มธ. (ล.ย.01) ในระบบอินเตอร์เน็ต  ตั้งแต่ 1-31 ธ.ค.2556
ขอแสดงความยินดีกับนายวทัญญู ใจบริสุทธิ์ นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น และ ผู้ปฏิบัติิงานด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างดียิ่ง ประจำปี 2556 ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ข่าวกิจกรรม/Activities
 ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง“ยุทธศาสตร์จีน-อาเซียน-ญี่ปุ่น-อินเดีย”  30 เม.ย. 57 มธ.ท่าพระจันทร์

 The 4th International Conference of  the Japanese Studies Association in Southeast Asia (JSA-ASEAN)  December 15th-17th, 2014 Institute of East Asian Studies, Thammasat University, Thailand
Abstract Submission Deadline Extension
ปฏิทินกิจกรรม/Activities Calendar/Gallery

ติดตามสถานการณ์  ญี่ปุ่น จีน  เกาหลี  อาเซียน 
บทความพิเศษ
   บทสังเคราะห์บทความวิจัย เรื่อง  การศึกษาวิจัยการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ  ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง” ครั้งที่1
 บทสังเคราะห์บทความวิจัย เรื่อง  “การศึกษาวิจัยการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง” ครั้งที่ 2
 บทสังเคราะห์บทความวิจัย เรื่อง การจัดการ สิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นและ สาธารณรัฐ เกาหลี แนวทาง สำหรับ ประเทศไทย : ศึกษากรณีการ จัดการ สิ่งแวดล้อมเมือง และชุมชน
>>>รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวทุนวิจัย
  สถาบันฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2557    >>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 สำนักงานบริหารการวิจัย มธ. เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนเพิ่มพูน ความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557
  คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอขอ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

วารสารและสิ่งพิมพ์

สถาบันฯ ขอเชิญชวนท่าน ที่สนใจ ส่งบทความ ซึ่งอาจเป็น บทความวิจัย บทความ ปริทรรศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์เผย แพร่ในวารสารเอเชียตะวันออกศึกษา
หลักเกณฑ์เพิ่มเติม>>>>
The International Journal
of East Asia studies,Vol.17-2
Japanese Studies Journal Vol.30-2
October 2013 - March 2014

(ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI)
จุลสารเอเชียตะวันออก
East Asian Newslette
r

if you have problems please contact: webmaster@asia.tu.ac.th
Copyright © 1998-2014 Institute of East Asian Studies
Thammasat University,Rangsit Campus
Pathumthani 12121,Thailand