แนะนำโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารคณะกรรมการฝ่ายวิจัยสำนักงานเลขานุการศูนย์บริการวิจัยและสัมมนาติดต่อ ContactEnglish
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
ศูนย์จีนศึกษา
ศูนย์เกาหลีศึกษา 
ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

 Language Teaching Program


สมัครเรียน ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี และจีน

งานประกันคุณภาพ
ควบคุมภายใน
คำรับรองปฏิบัติราชการ

จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
จรรยาบรรณนักวิจัย
จรรยาบรรณบุคลากรและอาจารย์ มธ.
บันทึก54 จิตวิญญานความเป็นธรรมศาสตร์
การจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Live    TU

หน่วยงานภูมิภาคศึกษาและมหาวิทยาลัย

 บริการอาคารสถานที่

ข่าวรับสมัครงาน
สถาบันเอเชียฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในส่วนข้อเขียนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย  สอบข้อเขียน 15 ต.ค.57  
>>>ข่าวสมัครงานเพิ่มเติม  หลักเกณฑ์และดาวน์โหลดใบสมัคร
จัดซื้อ/จัดจ้าง/ราคากลาง/ขายทอดตลาด
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมารักษาความ ปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินอาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา จำนวน 1 งาน
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาทำความ สะอาดอาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา จำนวน 1 งาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 ระบบลาออนไลน์


บันทึกกิจกรรม
11-12  ต.ค. 57 ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ. ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา มช. ร่วมจัดกิจกรรม ASEAN Research Workshop "เติมเต็มความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน" ให้กับนักศึกษา 
5 ต.ค.57 ศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษา
บรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วม จัดคอนเสิร์ตการกุศล เทียน มี มี่ ระลึก “เติ้ง ลี่ จวิน”
29 ก.ย. 57 ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  ร่วมจัดกิจกรรม เข้านอกออกในอุษาคเนย์ ครั้งที่  2 “พลเมืองที่รัฐปรารถนา : ข้อพินิจการ สร้างพลเมืองของชาติในพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์” 
11 ก.ย. 57 ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ. ร่วมกับ Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University จัดฉายภาพยนตร์และเสวนา เรื่อง “หลากผู้คน บนแผ่นฟิล์ม : Plural Co-existence in Southeast Asia”
4 ก.ย. 57 ศูนย์เกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ. ด้วยการสนับสนุนจาก ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย จัดสัมมนาหัวข้อ “กิมจิในหลากหลายมิติ : มากกว่าความเป็นอาหาร”
ข่าวประชาสัมพันธ์
 โครงการสอนภาษาเอเชียตะวันออก ขยายเวลารับสมัครเรียนภาษา ญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาเวียดนาม  ปี 2557
 เจแปนฟาวน์เดชั่น เปิดอบรมภาษาญี่ปุ่น ที่ศูนย์คันไซ สำหรับ นักวิจัย บรรณารักษ์และ นักศึกษาปริญญาโท เปิดสอนปีะ 2 ช่วง 
 โครงการสอนภาษาเอเชียตะวันออก เปิดโครงการพิเศษเรียนแบบ ส่วนตัว หรือกลุ่มเล็ก (Private Course) ภาษาญี่ปุ่น จีน และเกาหลี รวดเร็ว เข้าใจง่าย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นใป
ข่าวบุคลากร
ขอแสดงความยินดีกับนายวทัญญู ใจบริสุทธิ์ นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น และ ผู้ปฏิบัติิงานด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างดียิ่ง ประจำปี 2556 ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ   ที่ปรึกษาศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ที่ได้รับรางวัลผู้ทำประโยชน์ดีเด่นด้านเอเชียศึกษา จากสมาคมเอเชียศึกษาแห่งสหรัฐอมเมริกา
ข่าววิจัย/ทุนวิจัย
 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยจาก เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่บัดนจนถึงวันที่ 16 ก.ย.57 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th  ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบNRMS ได้ที่ http://www.nrms.go.th
  สถาบันฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2557    >>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 สำนักงานบริหารการวิจัย มธ. เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนเพิ่มพูน ความรู้ในต่าง ประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557
  คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอขอ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ดาวน์โหลด>> แบบฟอร์มกรอกประวัติและผลงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลในโครงการ วิจัยเรื่อง “โครงการจัดทำนามานุกรมหน่วยงานและนักวิชาการ ด้านเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”ข่าวกิจกรรม/Activities
 The 4th International Conference of  the Japanese Studies Association in Southeast Asia (JSA-ASEAN) December 15th-17th, 2014 Institute of East Asian Studies, Thammasat University, Thailand
Abstract Submission Deadline Extension
ปฏิทินกิจกรรม/Activities Calendar/Gallery

ติดตามสถานการณ์  ญี่ปุ่น จีน  เกาหลี  อาเซียน 
บทความพิเศษ
บทสังเคราะห์บทความวิจัย "มุกดาหาร-สะหวันะเขตกับการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม" (ระยะที่ 3 การปรับตัวและความ ร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านแรงงานในชุมชน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต: นัยยะต่อประชาคมอาเซียน)
 บทสรุปผู้บริหาร โครงการวิจัย “การบริหารจัดการศึกษาภายใต้ แนวคิดการกระจายอำนาจ: ศึกษาเปรียบเทียบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยและเกาหลีใต้" (ระยะที่ 1)
   บทสังเคราะห์บทความวิจัย เรื่อง  การศึกษาวิจัยการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ  ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง” ครั้งที่1
 บทสังเคราะห์บทความวิจัย เรื่อง  “การศึกษาวิจัยการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง” ครั้งที่ 2
 บทสังเคราะห์บทความวิจัย เรื่อง การจัดการ สิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นและ สาธารณรัฐ เกาหลี แนวทาง สำหรับ ประเทศไทย : ศึกษากรณีการ จัดการ สิ่งแวดล้อมเมือง และชุมชน
>>>รายละเอียดเพิ่มเติมวารสารและสิ่งพิมพ์

สถาบันฯ ขอเชิญชวนท่าน ที่สนใจ ส่งบทความ ซึ่งอาจเป็น บทความวิจัย บทความ ปริทรรศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์เผย แพร่ในวารสารเอเชียตะวันออกศึกษา
หลักเกณฑ์เพิ่มเติม>>>>
The International Journal
of East Asia studies,Vol.17-2
Japanese Studies Journal Vol.31-1 Vol.31 No.1 April -September 2014
(ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI)
จุลสารเอเชียตะวันออก
East Asia Newsletter
จดหมายข่าว
ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

if you have problems please contact: webmaster@asia.tu.ac.th
Copyright © 1998-2014 Institute of East Asian Studies
Thammasat University,Rangsit Campus
Pathumthani 12121, Thailand\