ประกาศสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                                                          เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลในส่วนข้อเขียน

                                                                                           เพื่อเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ)  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิจัย

                                                                                                   .........................................................

                                ตามประกาศของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่  17 กรกฏาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ)  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย โดยได้รับสมัครตั้งแต่วันที่  30  กรกฏาคม -  31 สิงหาคม  พ.ศ.2552บัดนี้การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว    สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา   จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในส่วน

ข้อเขียน ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

                             ชื่อ    -    นามสกุล   

                        นายกุลชาติ           ประทุมชัย

                        นางสาวกอปร์กุศล    นีละไพจิตร

                        นายธเนศ                ปานหัวไผ่

                        นางสาวนาฏยา       มหิงษ์

                        นายสมาน               ล้ำลอง

                        นางสาวมนทิรา      ไววานนท์

                        นางสวภัทร            แจงเชื้อ

                        นางสาวแพรววิไล จันทร์บุญ

                        นายปรมัตถ์            สมใจ

                        นายเฉลิมวุฒิ          ทรัพย์เจริญไพศาล

                        นางสาวอุทุมพร     มัณยานนท์

                        นายเถกิงศักดิ์         ไชยา

                        นายชานันท์            ยอดหงษ์

                        นายเทิดชัย             สัตยพานิช

                        นางสาวอมต           จันทรังษี       

         

                       ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นมาเข้ารับการสอบคัดเลือกในส่วนข้อเขียนในวันที่  23  กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 - 12.30 น.  ณ   ห้อง  ฝึกอบรม 4  ชั้น 1  อาคาร  ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต และสถาบันฯ จะประกาศผู้สอบผ่านในส่วนข้อเขียนในวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2552

                                          

                                                   ประกาศ     ณ    วันที่       8   กันยายน   พ.ศ. 2552

 

 

 

                                                                                        (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ชคตระการ)

                                                                                          ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา      

                                              

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ศูนย์รังสิต  อ.คลองหลวง  จ. ปทุมธานี12121

โทร.0-2564-5000-3 ต่อ 302  คุณพรพรรณ  โทรสาร.0-2564-4777  E-mail: prasia.tu@gmail.com,  http://www.asia.tu.ac.th