ปี

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้ทำวิจัย

2528

พัฒนาการของจีนศึกษาในประเทศไทย  ค.ศ. 1970-1984 

รศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร

2529

บทบาทของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ

2530

การพัฒนาชนบทในสาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

2530

ความสัมพันธ์ไทย-จีน : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ

2531

อิทธิพลวัฒนธรรมจีนที่มีต่อไทย

น.ส.ยุพิน คล้ายมนต์

2532

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน

รศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร

อิทธิพลวัฒนธรรมจีนที่มีต่อไทย

น.ส.ยุพิน คล้ายมนต์

2533

นโยบายสี่ทันสมัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน : บทเรียนและแนวโน้ม

รศ.วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

2534

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน : แนวโน้มและปัญหา

รศ.วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

2535

การปฏิรูประบบเศรษฐกิจจีนสมัยเติ้งเสี่ยวผิง : บทเรียนและข้อสรุป

รศ.วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

 

นโยบายต่างประเทศของจีน : กลุ่มประเทศอินโดจีน

รศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร

2536

ความขัดแย้งระหว่างจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร

2537

 

 

 

บทบาททางเศรษฐกิจจีนในอาเซียน

ผศ.นิรมล สุธรรมกิจ

ลัทธิความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนในประเทศไทย

รศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร

การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างภาษาจีนและภาษาไทย

น.ส.ยุพิน คล้ายมนต์

ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย-จีนและญี่ปุ่น

คุณสุทิน สายสงวน

2538

 

การลงทุนโดยตรงระหว่างไทย-จีนและญี่ปุ่น

รศ.วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

พัฒนาการคำจีนที่มีในภาษาไทย

น.ส.ยุพิน คล้ายมนต์

2539

บทบาทของจีนในเอเชียแปซิฟิกในศตวรรษที่ 21

รศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร

       2543

ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีต่อนักธุรกิจคนไทยเชื้อสายจีน

อาจารย์ศุภลักษณ์  พรกุลวัฒน์

       2545

นโยบายการรวมประเทศของจีนและไต้หวัน

นายวิเชียร อินทะสี  

      2546

มิติความสัมพันธ์ไทย-จีนในเวทีเศรษฐกิจการค้าโลก

.อักษรศรี  พานิชสาส์น

 

ฝ่ายวิจัย  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทร. 0-2564-5000-3 โทรสาร 0-25645-4888