โครงการจีนศึกษา ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และ โครงการปริญญาโทวัฒนธรรมศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ผี และคติความตายในวัฒนธรรมจีน” ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง ประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อศึกษาความเชื่อ และคติ ก่อนและหลังความตาย ในวัฒนธรรมจีน ตลอดจนเรียนรู้พิธีสืบทอดพิธีกรรมในการปฏิบัติต่อวิญญาณบรรพบุรุษในสังคมจีน โดยมิได้มีการเก็บค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด
*ท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนากรุณาแจ้งชื่อลงทะเบียนภายใน 29 กรกฎาคม 2554

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
โทร. 02-564-5000-3 ต่อ 309 แฟกซ์.  02-564-4777
www.asia.tu.ac.th 

 

 

โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-5000-3 ต่อ 309   โทรสาร.0-2564-4777    E-mail: prasia.tu@gmail.com,   http://www.asia.tu.ac.th