คณะกรรมการ
ความเป็นมา
วัตถุประสงค
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
       
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ศูนย์รังสิต  อ.คลองหลวง  จ. ปทุมธานี12121 โทร.0-2564-5000-3 โทรสาร.0-2564-4888
E-mail:
cseas@tu.ac.th   http://www.asia.tu.ac.th